Home Tabloul practicienilor in insolventa Legislatie Contact
Avocati Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori
Știri 12 May 2011, 14:41

Hotarare nr. 1881 din 2006

 

Guvernul Romaniei


 

 
Hotarare nr. 1881/2006

din 21/12/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 17 din 10/01/2007

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment

 
 


 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,


 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


 

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul va avea urmatorul cuprins:


 

"HOTĂRARE
privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si
distribuire a Buletinului procedurilor de insolventa"


 

2. Titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:


 

"CAPITOLUL I
Continutul Buletinului procedurilor de insolventa"


 

3. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Buletinul procedurilor de insolventa, denumit in continuare Buletin, se infiinteaza in conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, in scopul publicarii urmatoarelor tipuri de acte de procedura:
a) citatii, insotite, dupa caz, de opozitii, recursuri, contestatii, alte cereri;
b) comunicari si hotarari judecatoresti pronuntate in cadrul procedurii de insolventa;
c) convocari;
d) notificari;
e) alte acte de procedura prevazute de lege.
(2) Buletinul este structurat pe judete, debitori supusi procedurii de insolventa, organe care aplica procedura de insolventa si pe categorii de acte, astfel cum sunt prevazute la alin. (1).
(3) In cadrul structurii Buletinului, cu privire la debitor se mentioneaza denumirea acestuia si codul de identificare fiscala, iar cu privire la organele care aplica procedura de insolventa se mentioneaza instanta judecatoreasca, respectiv administratorul judiciar/lichidatorul.
(4) Pentru toate actele prevazute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectueaza numai dupa deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.
(5) Prin convocari se intelege si anunturile pe care administratorul judiciar are obligatia sa le intocmeasca, iar in Buletin nu se publica si documentele depuse in sustinerea actelor de procedura prevazute la alin. (1).
(6) Formatul Buletinului si continutul-cadru al actelor care se publica in acesta si al dovezii privind indeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului."
4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Citatia cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) instanta si sediul acesteia;
b) numarul dosarului si termenul de judecata;
c) data emiterii citatiei;
d) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscala si calitatea celui citat;
e) anul, luna, ziua si ora de infatisare;
f) obiectul cauzei;
g) denumirea, sediul social, codul de identificare fiscala ale debitorului si numarul de ordine in registrul in care este inregistrat;
h) mentiuni privind: comunicarea cererii si a documentelor care o insotesc, daca este cazul; depunerea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, sub sanctiunea anularii cererii; depunerea intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica;
i) alte mentiuni;
j) parafa presedintelui instantei judecatoresti si semnatura grefierului."
5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Convocarea cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) numarul si data emiterii convocarii;
b) numarul dosarului, instanta judecatoreasca si sediul acesteia;
c) dupa caz, numele si prenumele/denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul/sediul social, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor convocarii si numarul de ordine in registrul in care sunt inregistrati;
d) numele si prenumele/denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul/sediul social, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului si numarul de ordine in registrul in care acesta este inregistrat;
e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special si numarul de ordine in registrul in care acesta este inregistrat;
f) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar/lichidatorului si numarul de inscriere in Tabloul practicienilor in insolventa;
g) temeiul juridic al convocarii;
h) data, locul si ora tinerii adunarii;
i) ordinea de zi a adunarii;
j) posibilitatea reprezentarii participantilor in adunare, potrivit legii;
k) posibilitatea votarii prin corespondenta, dupa caz, in conditiile legii;
l) alte mentiuni;
m) semnatura administratorului judiciar/lichidatorului sau a reprezentantului administratorului judiciar/lichidatorului persoana juridica si stampila."
6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Notificarea cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) numarul si data emiterii notificarii;
b) numarul dosarului si instanta judecatoreasca;
c) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul, respectiv sediul social, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului si numarul de ordine in registrul in care acesta este inregistrat;
d) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special si numarul de ordine in registrul in care acesta este inregistrat;
e) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul, respectiv sediul social, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor notificarii si numarul de ordine in registrul in care sunt inregistrati;
f) numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar sau, dupa caz, ale lichidatorului si numarul de inscriere in Tabloul practicienilor in insolventa;
g) temeiul juridic al notificarii;
h) obiectul notificarii;
i) mentiuni specifice;
j) semnatura administratorului judiciar sau, dupa caz, a lichidatorului ori a reprezentantului administratorului judiciar sau a lichidatorului persoana juridica si stampila."
7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Comunicarea hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti care aplica procedura de insolventa si a altor acte de procedura prevazute de lege cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) instanta si sediul acesteia;
b) numarul dosarului;
c) obiectul comunicarii;
d) numarul si data emiterii comunicarii;
e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscala ale destinatarului comunicarii;
f) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscala ale debitorului si numarul de ordine in registrul in care acesta este inregistrat;
g) alte mentiuni;
h) parafa presedintelui instantei judecatoresti si semnatura grefierului."
8. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 51 si 52, cu urmatorul cuprins:
"Art. 51. - Mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda hotararile judecatoresti si restul actelor de procedura care se publica in Buletin, precum si cele cuprinse in dovada de indeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare vor fi stabilite in conditiile prevazute la art. 1 alin. (6).
Art. 52. - (1) Pentru a fi publicate in Buletin, actele de procedura trebuie redactate cu respectarea regulilor de ortografie, ortoepie si de punctuatie.
(2) In situatia in care actele de procedura, cu exceptia hotararilor judecatoresti, contin erori materiale, publicarea in Buletin se realizeaza numai dupa indreptarea erorilor materiale existente."
9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Instantele judecatoresti, judecatorii-sindici, administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, transmit la Oficiul National al Registrului Comertului, in mod direct sau prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, un exemplar de pe actele de procedura prevazute la art. 1 alin. (1), in format hartie si pe suport electronic, in vederea publicarii acestora in Buletin, sub sanctiunea nepublicarii acestora in situatia in care nu se transmit in ambele formate.
(2) In situatia in care actele de procedura sunt destinate mai multor persoane, se va transmite si o anexa in care vor fi mentionate cel putin: denumirea/numele si prenumele, sediul social/domiciliul si codul de identificare fiscala ale tuturor destinatarilor.
(3) Dovada indeplinirii procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedura, prin publicarea acestora in Buletin, se emite de Oficiul National al Registrului Comertului.
(4) Dovada prevazuta la alin. (3) se intocmeste in doua exemplare, un exemplar pentru instanta judecatoreasca sau, dupa caz, administratorul judiciar ori lichidatorul desemnat, iar al doilea exemplar, pe care este mentionata confirmarea de primire, se arhiveaza impreuna cu actul in cauza.
(5) Dovada indeplinirii procedurii pentru actele emise de instantele judecatoresti se elibereaza si se transmite acestora de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, iar dovada indeplinirii procedurii pentru actele emise de administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, se ridica direct de la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, de catre acestia, sau se transmite cu achitarea tarifelor postale aferente."
10. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:


 

"CAPITOLUL II
Etapele premergatoare infiintarii Buletinului
procedurilor de insolventa"


 

11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) In vederea infiintarii Buletinului si a editarii acestuia, Oficiul National al Registrului Comertului, sub coordonarea Ministerului Justitiei, colaboreaza cu instantele judecatoresti, judecatorii-sindici, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania.
(2) Procedura de comunicare a actelor de procedura care se publica in Buletin se stabileste in urma consultarii organelor care aplica procedura de insolventa, prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Periodicitatea si tirajul publicatiei se stabilesc de Oficiul National al Registrului Comertului, cu respectarea dispozitiilor legale privind citarea, comunicarea, convocarea si notificarea actelor de procedura.
(4) Activitatile de procesare a documentelor, editare, tiparire si de difuzare a Buletinului se efectueaza de Oficiul National al Registrului Comertului, care isi modifica in mod corespunzator structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare, prin infiintarea structurilor de specialitate aferente."
12. Articolele 8 si 9 se abroga.
13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Sistemul informatic necesar publicarii Buletinului, precum si formarea profesionala a personalului implicat in aceasta activitate se realizeaza de Oficiul National al Registrului Comertului, cu consultarea organelor care aplica procedura de insolventa."
14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Promovarea Buletinului prin mass-media se realizeaza de Oficiul National al Registrului Comertului."
15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Buletinul se publica in format hartie si in format electronic de Oficiul National al Registrului Comertului.
(2) Comercializarea Buletinului se face prin sistemul abonamentelor, contra cost, iar la cererea persoanelor interesate se furnizeaza si punctual, in format hartie. Prin exceptie, daca actele de procedura sunt insotite de liste-anexe privind creditorii, reprezentari grafice, alte anexe, care datorita volumului nu pot fi redate in cuprinsul Buletinului in format hartie, comercializarea si difuzarea acestora se vor realiza pe suport CD, impreuna cu numarul Buletinului in care este publicat actul principal.
(3) Tiparirea si difuzarea Buletinului se realizeaza in regie proprie, precum si de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", pe baza de contract, cu achitarea costurilor aferente.
(4) Persoanele interesate pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, dupa epuizarea stocului disponibil, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Oficiul National al Registrului Comertului publica saptamanal pe pagina sa de internet, cu titlu gratuit, lista persoanelor supuse procedurii de insolventa, care va cuprinde urmatoarele informatii: denumirea debitorului, codul de identificare fiscala, numarul de ordine in registrul in care este inregistrat, numarul dosarului de insolventa si instanta pe rolul careia este inregistrat dosarul, primul termen de judecata stabilit de instanta judecatoreasca dupa deschiderea procedurii, tipul procedurii si numerele Buletinului in care sunt publicate actele de procedura referitoare la debitor.
(6) Persoanele interesate pot accesa informatiile mentionate la alin. (4) si la sediul Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale."
16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Buletinul este numerotat incepand cu numarul 1, pentru fiecare an, si se arhiveaza de Oficiul National al Registrului Comertului pe ani, luni si numere.
(2) Actele de procedura transmise de instantele judecatoresti, administratori judiciari si lichidatori, desemnati potrivit legii, pentru a fi publicate in Buletin si dovezile privind indeplinirea procedurilor de citare, comunicare, convocare, notificare se arhiveaza de Oficiul National al Registrului Comertului, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie."
17. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:


 

"CAPITOLUL III
Modalitati de finantare a publicarii Buletinului
procedurilor de insolventa"


 

18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Publicarea actelor de procedura in Buletin se efectueaza contra cost, pe baza de tarife aprobate prin ordin al ministrului justitiei, actualizate anual in functie de rata inflatiei, sub sanctiunea nepublicarii acestora in cazul neachitarii tarifelor legale.
(2) Se excepteaza de la plata tarifelor prevazute la alin. (1) publicarea in Buletin a actelor de procedura pentru care legea prevede in mod expres transmiterea si indeplinirea acestora de catre instantele judecatoresti care aplica procedura de insolventa.
(3) In situatia in care nu exista disponibilitati banesti in contul debitorului si instantele de judecata dispun publicarea in Buletin a unor acte de procedura intocmite de administratori judiciari si de lichidatori, tarifele aferente publicarii acestora se retin de Oficiul National al Registrului Comertului direct din fondul de lichidare prevazut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare."
19. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Oficiul National al Registrului Comertului furnizeaza informatii din Buletin si elibereaza copii certificate de pe actele de procedura publicate in Buletin, la cerere, contra cost, pe baza de tarife stabilite prin ordin al ministrului justitiei, actualizate anual in functie de rata inflatiei."
20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Instantele judecatoresti, judecatorii-sindici, administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, au obligatia de a intreprinde, in conformitate cu prevederile legale in materie, masurile ce se impun in vederea transmiterii actelor de procedura si a informatiilor cuprinse in acestea catre Oficiul National al Registrului Comertului prin mijloace electronice, direct sau prin intermediul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in vederea publicarii acestora in Buletin."
21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Publicitatea actelor de procedura se efectueaza conform dreptului comun, in cazul solutionarii de catre instantele judecatoresti a actiunilor privind situatia juridica a unor acte ale debitorului si a actiunilor privind atragerea raspunderii patrimoniale a administratorului debitorului, introduse de administratorul judiciar sau, dupa caz, de lichidator."
Art. II. - (1) Buletinul procedurilor de insolventa functioneaza incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile ulterioare. Primul numar al Buletinului va fi publicat ca urmare a primelor acte de procedura transmise de instantele judecatoresti si de administratorii judiciari/lichidatorii, desemnati potrivit legii.
(2) Publicarea actelor de procedura in Buletinul procedurilor de insolventa se realizeaza cu titlu gratuit pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.
(3) In perioada prevazuta la alin. (2), Buletinul procedurilor de insolventa se publica numai in format electronic, iar accesul la acesta se va face cu titlu gratuit numai prin serviciul on-line sau prin consultare la sediul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediile oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
(4) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (2), publicarea actelor de procedura in Buletinul procedurilor de insolventa se va realiza cu achitarea tarifelor legale, sub sanctiunea nepublicarii acestora, iar difuzarea acestuia se va realiza cu achitarea tarifelor legale, iar procedura de citare, comunicare, convocare, notificare se va realiza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa.
(5) Stabilirea pretului de vanzare al Buletinului procedurilor de insolventa, in format electronic si pe hartie, precum si a tarifelor de publicare in acesta se va realiza dupa o perioada de cel putin 4 luni de la publicarea primului numar.
Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara si faliment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.


 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                          
Bucuresti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.881.
Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • Consultanta firma in reorganizare judiciara
  Scris de Gabriel-Lubricant la 13 Mar, 12:56
 • dizolvare si lichidare asociatie umanitara
  Scris de magdalena- economist la 26 Oct, 04:27
 • Aflare lichidator
  Scris de la 1 Jun, 17:48
 • Inchidere firma care a avut activitatea suspendata
  Scris de cristian ovidiu la 10 May, 16:07
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rrocambole la 3 Mar, 11:28
 • Radiere ipoteca
  Scris de danielmanolem la 3 Mar, 10:10
 • atragerea raspunderii solidare
  Scris de Gore la 4 Jul, 07:03
 • Societatea la care lucram se afla in reorganizare judiciara
  Scris de gucu la 27 Jul, 17:19
 • Contract de cesiune de parti sociale
  Scris de Utilizator_ella la 24 Jun, 15:12
 • lichidare srl
  Scris de bebe87 la 10 May, 15:44
 • reorganizare judiciară vs. plata salariilor
  Scris de dusterXXX la 15 Apr, 18:05
 • recuperare salarii
  Scris de lucian la 7 Apr, 20:29
 • creanta - faliment
  Scris de Leon Carmen la 19 Feb, 11:46
 • drept de practica lichidator
  Scris de Marius Tudor la 19 Jan, 12:28
 • lichidare SRL.cu 2 asociati
  Scris de IulianSavoiu112 la 28 Aug, 01:17
 • Actiuni la o SC in insolventa care a fost preluata de alta
  Scris de la 16 Aug, 18:54
 • concurs intre creante bugetare si comerciale
  Scris de hanibal la 26 Jun, 21:20
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rocambole la 12 May, 00:31
 • schimbare numar de telefon SOMNEA MARIA MARIANA
  Scris de Andrada Panciu la 11 May, 15:17
 • faliment-inchiderea procedurii
  Scris de rocambole la 26 Apr, 23:49
 • Lichidare srl -d
  Scris de Savoiu Iulian la 10 Mar, 00:48
 • lichidatorul nu a emis decizia de incetare cCIM
  Scris de ihaim la 5 Mar, 21:44
 • Accepta lichidatorul preturi mai mici?
  Scris de ady81 la 21 Nov, 17:38
 • doresc sa devin lichidator judiciar
  Scris de practician in devenire la 12 Nov, 23:50
 • adeverinta sporuri
  Scris de Silviu la 26 Sep, 21:48
 • recuperare drepturi salariale
  Scris de Leon Carmen la 1 Aug, 16:35
 • Participare la licitatie
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:36
 • Post succint in sensul strangerii de clientela
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:34
 • Cesiune parti sociale după deschiderea insolvenței
  Scris de Bibilica012 la 23 Jul, 19:11
 • cesiune de parti sociale in insolventa
  Scris de Bibilica012 la 21 Jul, 22:50
 • De cat la % voturi e nevoie la masa credala?
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:14
 • Solicitare cerere amanare plata bun adjudecat!
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:07
 • recuperare salarii restante
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:23
 • neplata salariilor
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:15
 • faliment?
  Scris de Iulian Savoiu la 27 Feb, 00:29
 • suspendare srl cu activitate 6 luni
  Scris de IulianS la 27 Feb, 00:12
 • creditor chirografar defavorizat
  Scris de la 20 Feb, 17:56
 • inscriere masa credala
  Scris de danamica la 15 Feb, 12:10
 • insolventa-falimenr raspundere administrator
  Scris de la 27 Nov, 12:33
 • insolventa
  Scris de mihaela tita la 18 Nov, 14:53
 • Arhivare Documente
  Scris de Cojcoru Nicolae la 12 Nov, 10:31
 • insolventa
  Scris de Silviu la 13 Oct, 20:17
 • angajarea raspunderii
  Scris de la 27 Sep, 20:51
 • buna ziua !
  Scris de nanu paul la 19 Sep, 14:04
 • insolventa
  Scris de Cuculis la 19 Sep, 12:52
 • Cum pot afla numele unui administrator judiciar??
  Scris de mviteazu la 2 Sep, 20:10
 • Lichidare socitate de catre mostenitori
  Scris de OanaM2013 la 5 Aug, 12:34
 • procedura insolvenţei
  Scris de la 31 Jul, 15:09
 • Radiere ipoteca fara acordul creditorilor
  Scris de C_A_Coltuc la 2 Jul, 11:08
 • Raspundere administrator SRL
  Scris de matrim la 17 May, 20:42
 • Bunuri aflate in lichidare
  · Teren intravilan - 260.588mp, Giurgiu, cu pretul de pornire de 1.250.822 EUR, 29-10-2021, Giurgiu, Giurgiu · Spatiu comercial - 496mp, Sibiu, cu pretul de pornire de 127.400 EUR, 30-01-2022, Sibiu, Sibiu · Teren extravilan - 15.002mp, Totesti, cu pretul de pornire de 160.664 RON, 5-11-2021, Totesti, Hunedoara · Casa - 77mp + Teren - 3.129mp, Manoleasa, cu pretul de pornire de 8.650 RON, 30-10-2021, Manoleasa, Botoșani
  · Teren + constructie- 126,57 mp, Hunedoara, cu pretul de pornire de 5.487 EUR, 5-11-2021, Hunedoara, Hunedoara · Terenuri extravilane- 44.900 mp, Murgeni, cu pretul de pornire de 8.537 EUR, 31-10-2021, Murgeni, Vaslui · Constructii + Teren - 61.446mp, Arad, cu pretul de pornire de 1.717.600 EUR, 3-11-2021, Arad, Arad · Constructii + Teren - 1.788mp, Valenii de Munte, cu pretul de pornire de 344.430 EUR, 5-11-2021, Valenii de Munte, Prahova
  Politica de confidentialitate
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL