Home Tabloul practicienilor in insolventa Legislatie Contact
Avocati Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori
Știri 12 May 2011, 14:52

Lege nr. 359 din 2004

Parlamentul Romaniei

 

 

 

Lege nr. 359/2004

din 08/09/2004

 

privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

 

Versiune consolidata la data de 25/04/2008

 

 

 

 

___________

Text actualizat pana la data de 25.04.2008. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

-O.U.G. nr. 75/2004

-O.G. nr. 28/2006

-O.U.G. nr. 119/2006

-Legea nr. 360/2006

-Legea nr. 159/2007

-O.U.G. nr. 44/2008 publicata in MOF nr. 328 din 25/04/2008.

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1.- In scopul simplificarii procedurilor administrative si promovarii calitatii serviciilor se instituie prezenta procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, precum si de autorizare a functionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 2.- Societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele infiintate de acestea, precum si alte persoane juridice care se inregistreaza in registrul comertului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite in sensul prezentei legi solicitanti.

__________

Articolul a fost modificat prin art. II din O.U.G. nr. 119/2006.

 

Art. 3.- (1)Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Inmatricularea persoanelor juridice prevazute la art. 2, precum si a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si celorlalte prevederi referitoare la inregistrarea in registrul comertului.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. 43 din O.U.G. nr. 44/2008.

 

Art. 4.- Autorizarea functionarii solicitantilor se face cu indeplinirea procedurii prevazute de prezenta lege si de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 5.- (1)Prin autorizarea functionarii, in sensul prezentei legi, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.

(2)Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare si lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

CAPITOLUL II
Inregistrarea in registrul comertului

 

Art. 6.- (1)Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice prevazute la art. 2, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.

(2)Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii, prin intocmirea cererii de inregistrare.

(3)Inregistrarile in registrul comertului se fac in baza unei incheieri a judecatorului delegat sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

(4)Solicitantii prevazuti la art. 2 dobandesc personalitate juridica, conform legii, de la data inregistrarii in registrul comertului a incheierii judecatorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii si inmatricularea, daca legea nu dispune altfel.

__________

Alineatele (2) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 7.- Prin efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se asigura opozabilitatea actelor inregistrate fata de terti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede conditia cumulativa a publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Art. 8.- (1)La inmatriculare solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, insotit de incheierea judecatorului-delegat, precum si de alte acte prevazute de prezenta lege.

(2)La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului delegat, precum si alte acte prevazute de prezenta lege.

(3)Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data inregistrarii cererii potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, daca judecatorul-delegat nu dispune altfel.

__________

Alineatele (1) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 9.- (1)Certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal.

(2)Abrogat.

(3)Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.

(4)Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data inregistrarii solicitarii.

(5)Abrogat.

__________

Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Alineatul (5) a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Alineatul (2) a fost abrogat prin art. IV lit. b) din O.G. nr. 35/2006.

 

CAPITOLUL III
Atribuirea codului unic de inregistrare

 

Art. 10.- Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul-delegat.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 11.- (1)In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronica, Ministerului Finantelor Publice, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala.

(2)Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 8 ore, codul unic de inregistrare.

__________

Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 12.- (1)Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevazute la art. 2 structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.

(2)Abrogat.

__________

Alineatul (2) a fost abrogat prin art. IV lit. b) din O.G. nr. 35/2006.

 

Art. 13.- Codul unic de inregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice prevazute la art. 2, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor.

Art. 14.- (1)Dupa efectuarea inmatricularii societatilor comerciale in registrul comertului, un extras al incheierii judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

(2)Extrasul incheierii judecatorului delegat va cuprinde urmatoarele elemente: numarul si data incheierii, denumirea, sediul social si forma juridica, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, daca este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare.

(3)Pe extrasul prevazut la alin. (1) oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul care a efectuat inmatricularea va mentiona codul unic de inregistrare atribuit si numarul de ordine in registrul comertului, iar acest document poate fi transmis si pe cale electronica.

(4)La cererea si pe cheltuiala solicitantului, incheierea judecatorului delegat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

CAPITOLUL IV
Procedura autorizarii functionarii

 

Art. 15.- (1)In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a)persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

b)persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

(2)Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

(3)Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datele din declaratiile-tip prevazute la alin. (1) si (2).

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 159/2007.

 

Art. 16.- Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 17.- (1)Procedura de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar.

(2)Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin birourile unice, efectueaza urmatoarele activitati:

a)primesc, verifica si inregistreaza cererile de inregistrare si actele depuse in sustinerea acestora, precum si declaratiile-tip prevazute la art. 15;

b)incaseaza taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si cele datorate altor autoritati implicate in procedura de inregistrare;

c)tin in sistem computerizat evidenta declaratiilor-tip prevazute la art. 15;

d)transmit autoritatilor publice competente declaratiile-tip prevazute la art. 15, in copie, si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului;

e)completeaza si emit in termen certificatele constatatoare privind inregistrarea declaratiilor-tip prevazute la art. 15, potrivit prezentei legi;

f)urmaresc termenele prevazute de prezenta lege si elibereaza solicitantilor certificatele de inregistrare, certificatele de inscriere de mentiuni, incheierile judecatorului-delegat, precum si certificatele constatatoare prevazute la lit. e).

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 171.- (1)Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevazute la art. 15, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

a)s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca la sediul social sau secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator;

b)s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate;

c)s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta modificarile intervenite fata de declaratia-tip anterioara.

(2)Certificatele constatatoare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se elibereaza o data cu certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni.

(3)Pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat declaratiile-tip prevazute la art. 15.

(4)Certificatele constatatoare prevazute la alin. (1) au regimul prevazut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

__________

Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 159/2007.

 

Art. 172.- (1)In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

(2)Autoritatile publice competente prevazute la alin. (1) sunt:

-Abrogat;

-directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

-Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;

-autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

-inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

__________

Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Liniuta 1 de la alin. (2) a fost abrogata prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 159/2007.

 

Art. 173.- (1)In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.

(2)In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.

__________

Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 18-24.- Abrogate.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 25.- Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura conditiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

CAPITOLUL V
Preschimbarea certificatului de inmatriculare
si a celui de inregistrare fiscala

 

Art. 26.- Pana la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevazute la art. 2, care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala, au obligatia de a solicita la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul in a carui raza au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 27.- Procedura stabilita prin prezenta lege pentru autorizarea functionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor prevazute la art. 26.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 28.- Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 29.- In cadrul procedurii de preschimbare, declaratiile-tip pe propria raspundere prevazute la art. 15 se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul unde se solicita preschimbarea.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 30.- (1)Neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare, pana la termenul prevazut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevazute la art. 2.

(2)Constatarea dizolvarii de drept se face prin incheierea judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(3)Incheierea judecatorului delegat se inregistreaza in registrul comertului si se comunica concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pe cale electronica, si se publica concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.

Art. 31.- (1)Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, la cererea oricarei persoane interesate, in termen de 15 zile de la publicarea prevazuta la art. 30 alin. (3).

(2)Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridica intra in lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)In termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare, prevazuta de art. 30 alin. (2), sau, dupa caz, de la data respingerii recursului formulat impotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului.

(4)Daca nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului in termenul prevazut la alin. (3), la cererea oricarei persoane interesate, formulata in termen de 6 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), judecatorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor in insolventa, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

(41)Prin derogare de la dispozitiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incheierile judecatorului-delegat, pronuntate in conditiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunica pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in a carui raza societatea comerciala dizolvata isi are sediul social.

(5)Daca pana la expirarea termenului prevazut la alin. (4) nu a fost inregistrata nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridica se radiaza din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(6)Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica si se publica, potrivit dispozitiilor alin. (41).

(7)Bunurile ramase in patrimoniul persoanei juridice dupa radierea acesteia din registrul comertului, in conditiile alin. (5), revin asociatilor.

__________

Alineatul (41) a fost introdus prin art. XIV pct. 1 din O.G. nr. 28/2006.

-Alineatul (6) a fost modificat prin art. XIV pct. 2 din O.G. nr. 28/2006.

-Alineatele (4), (5) si (7) au fost modificate prin art. I din Legea nr. 360/2006.

 

Art. 32.- Certificatele de inregistrare si anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea.

 

CAPITOLUL VI
Servicii de asistenta

 

Art. 33.- In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 34.- (1)Serviciile de asistenta se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

(2)Serviciile de asistenta se acorda, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, inainte de depunerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.

(3)Serviciile de asistenta se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzand serviciile solicitate, obligatiile partilor, termenele si tarifele datorate.

(4)Modelul si continutul cererii de servicii se stabilesc de catre Oficiul National al Registrului Comertului.

__________

Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 35.- (1)Serviciile de asistenta care se presteaza de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt:

a)indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

b)indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;

c)tehnoredactarea cererii de inregistrare;

d)proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;

e)obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social;

f)asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru bunurile imobile, a:

-dovezii intabularii;

-certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;

g)redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;

h)redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;

i)redactarea statutului pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic;

j)redactarea actului aditional sau, dupa caz, a hotararii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie privind modificari ale actului constitutiv referitoare la:

-sediul social;

-denumirea firmei sau emblema acesteia;

-durata de functionare;

-forma juridica;

-domeniul principal de activitate si activitatea principala;

-obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia in conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;

-administratori si cenzori;

-alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi etc.);

-primirea, retragerea de membri sau asociati;

-majorarea sau reducerea capitalului social;

-infiintarea sau desfiintarea de sedii sociale secundare;

-divizare sau fuziune;

-dizolvare sau lichidare;

k)obtinerea autentificarii actului constitutiv sau a actului aditional;

l)darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta;

m)extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere.

__________

Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

CAPITOLUL VII
Taxe si tarife

 

Art. 36.- Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa a actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor, privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileste in suma fixa prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei, pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37.- Tarifele percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 14 alin. (1) si (4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

Art. 38.- Pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nivelul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 39.- Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenta prevazute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 40.- Cuantumul taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la art. 36-39 se poate indexa anual in functie de rata inflatiei.

 

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

 

Art. 41.- (1)Constituie contraventie si se sanctioneaza, potrivit legii, cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 100.000.000 lei, desfasurarea oricarei activitati de catre persoanele juridice prevazute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.

(2)Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se realizeaza de organele de control ale autoritatilor publice competente prevazute la art. 172 alin. (2).

(3)Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)Pierderea de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a documentelor depuse de solicitant se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin incheiere pronuntata de judecatorul-delegat.

(5)Dispozitiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

__________

Alineatele (1), (2) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 42.- (1)In toate cazurile in care o lege sau un alt act normativ de acelasi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice inregistrate in registrul comertului, constatarea dizolvarii de drept, ca etapa prealabila obligatorie, urmeaza procedura prevazuta la art. 30 alin. (2) si (3).

(2)Dupa constatarea dizolvarii de drept sunt aplicabile dispozitiile art. 31.

(3)In cazul in care un act normativ, ulterior inregistrarii unei persoane juridice in registrul comertului, dispune incetarea de drept a activitatii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de infiintare, de incuviintare sau de recunoastere, orice persoana interesata va putea solicita instantei competente sa constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice in ceea ce priveste obiectul de activitate si, dupa caz, daca acest obiect de activitate este unic, sa constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.

(4)Prin hotararea pronuntata potrivit alin. (3), instanta competenta va dispune inregistrarea in registrul comertului a hotararii pronuntate, ramasa irevocabila, si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea.

(5)In cazul dizolvarii de drept prevazute la alin. (3) sunt aplicabile dispozitiile alin. (2) privitoare la lichidare si radiere.

Art. 43.- (1)Modelul cererii de inregistrare in registrul comertului si al certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.

(2)Modelul cererii de inregistrare fiscala se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, urmand a fi inclus in cererea de inregistrare in registrul comertului.

(3)Abrogat.

(4)Abrogat.

(5)Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice implicate vor incheia protocoale cu Oficiul National al Registrului Comertului, avand ca obiect schimbul de informatii si stabilirea procedurilor comune de lucru.

(6)Abrogat.

(7)Modelul extrasului de registru prevazut la art. 9 alin. (3), precum si al certificatelor constatatoare prevazut la art. 171 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(8)Abrogat.

__________

Alineatele (3), (4), (6) si (8) au fost abrogate prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 75/2004.

-Alineatul (7) a fost modificat prin art. I pct. 27 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 44.- (1)Cererile de inregistrare, impreuna cu documentele insotitoare prevazute de reglementarile in vigoare, precum si declaratiile-tip prevazute la art. 15 pot fi transmise si prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerata data inregistrarii cererii.

(2)Corespondenta va contine si dovada privind plata taxelor si tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plata, in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

(3)Comunicarea de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a actelor si orice alta corespondenta cu solicitantii se pot face si prin posta, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat in cererea de inregistrare.

__________

Alineatele (1) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Art. 45.- Cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit procedurilor in vigoare la data depunerii.

Art. 46.- (1)Abrogat.

(2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 370/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cartii I - Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

__________

Alineatul (1) a fost abrogat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 75/2004.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75si ale art. 76alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR       PRESEDINTELE SENATULUI
   VALER DORNEANU                         NICOLAE VACAROIU
   
   
 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 359.

 

Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • Consultanta firma in reorganizare judiciara
  Scris de Gabriel-Lubricant la 13 Mar, 12:56
 • dizolvare si lichidare asociatie umanitara
  Scris de magdalena- economist la 26 Oct, 04:27
 • Aflare lichidator
  Scris de la 1 Jun, 17:48
 • Inchidere firma care a avut activitatea suspendata
  Scris de cristian ovidiu la 10 May, 16:07
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rrocambole la 3 Mar, 11:28
 • Radiere ipoteca
  Scris de danielmanolem la 3 Mar, 10:10
 • atragerea raspunderii solidare
  Scris de Gore la 4 Jul, 07:03
 • Societatea la care lucram se afla in reorganizare judiciara
  Scris de gucu la 27 Jul, 17:19
 • Contract de cesiune de parti sociale
  Scris de Utilizator_ella la 24 Jun, 15:12
 • lichidare srl
  Scris de bebe87 la 10 May, 15:44
 • reorganizare judiciară vs. plata salariilor
  Scris de dusterXXX la 15 Apr, 18:05
 • recuperare salarii
  Scris de lucian la 7 Apr, 20:29
 • creanta - faliment
  Scris de Leon Carmen la 19 Feb, 11:46
 • drept de practica lichidator
  Scris de Marius Tudor la 19 Jan, 12:28
 • lichidare SRL.cu 2 asociati
  Scris de IulianSavoiu112 la 28 Aug, 01:17
 • Actiuni la o SC in insolventa care a fost preluata de alta
  Scris de la 16 Aug, 18:54
 • concurs intre creante bugetare si comerciale
  Scris de hanibal la 26 Jun, 21:20
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rocambole la 12 May, 00:31
 • schimbare numar de telefon SOMNEA MARIA MARIANA
  Scris de Andrada Panciu la 11 May, 15:17
 • faliment-inchiderea procedurii
  Scris de rocambole la 26 Apr, 23:49
 • Lichidare srl -d
  Scris de Savoiu Iulian la 10 Mar, 00:48
 • lichidatorul nu a emis decizia de incetare cCIM
  Scris de ihaim la 5 Mar, 21:44
 • Accepta lichidatorul preturi mai mici?
  Scris de ady81 la 21 Nov, 17:38
 • doresc sa devin lichidator judiciar
  Scris de practician in devenire la 12 Nov, 23:50
 • adeverinta sporuri
  Scris de Silviu la 26 Sep, 21:48
 • recuperare drepturi salariale
  Scris de Leon Carmen la 1 Aug, 16:35
 • Participare la licitatie
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:36
 • Post succint in sensul strangerii de clientela
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:34
 • Cesiune parti sociale după deschiderea insolvenței
  Scris de Bibilica012 la 23 Jul, 19:11
 • cesiune de parti sociale in insolventa
  Scris de Bibilica012 la 21 Jul, 22:50
 • De cat la % voturi e nevoie la masa credala?
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:14
 • Solicitare cerere amanare plata bun adjudecat!
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:07
 • recuperare salarii restante
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:23
 • neplata salariilor
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:15
 • faliment?
  Scris de Iulian Savoiu la 27 Feb, 00:29
 • suspendare srl cu activitate 6 luni
  Scris de IulianS la 27 Feb, 00:12
 • creditor chirografar defavorizat
  Scris de la 20 Feb, 17:56
 • inscriere masa credala
  Scris de danamica la 15 Feb, 12:10
 • insolventa-falimenr raspundere administrator
  Scris de la 27 Nov, 12:33
 • insolventa
  Scris de mihaela tita la 18 Nov, 14:53
 • Arhivare Documente
  Scris de Cojcoru Nicolae la 12 Nov, 10:31
 • insolventa
  Scris de Silviu la 13 Oct, 20:17
 • angajarea raspunderii
  Scris de la 27 Sep, 20:51
 • buna ziua !
  Scris de nanu paul la 19 Sep, 14:04
 • insolventa
  Scris de Cuculis la 19 Sep, 12:52
 • Cum pot afla numele unui administrator judiciar??
  Scris de mviteazu la 2 Sep, 20:10
 • Lichidare socitate de catre mostenitori
  Scris de OanaM2013 la 5 Aug, 12:34
 • procedura insolvenţei
  Scris de la 31 Jul, 15:09
 • Radiere ipoteca fara acordul creditorilor
  Scris de C_A_Coltuc la 2 Jul, 11:08
 • Raspundere administrator SRL
  Scris de matrim la 17 May, 20:42
 • Bunuri aflate in lichidare
  · Atelier mecanic- Tutova, cu pretul de pornire de 150.261 RON, 11-12-2021, Tutova, Vaslui · Teren intravilan- 6.776 mp, cu pretul de pornire de 36.299 RON, 17-11-2021, Poboru, Olt · Hala - 1.707mp + Teren - 1.574mp, Soimus, cu pretul de pornire de 49.500 RON, 5-11-2021, Soimus, Hunedoara · 2 Case + Teren- 4235 mp, Toplita, cu pretul de pornire de 193.700 RON, 4-11-2021, Toplita, Harghita
  · Constructii- Targu Jiu, cu pretul de pornire de 1.388.216 RON, 29-10-2021, Targu Jiu, Gorj · Spatiu birouri - 684mp, Sector 1, cu pretul de pornire de 3.492.770 RON, 29-10-2021, Sector 1, București · Spatiu comercial - 496mp, Sibiu, cu pretul de pornire de 127.400 EUR, 30-01-2022, Sibiu, Sibiu · Teren intravilan- 1663 mp, Ceamurlia de Jos, cu pretul de pornire de 16.385 RON, 14-11-2021, Ceamurlia de Jos, Tulcea
  Politica de confidentialitate
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL