Home Tabloul practicienilor in insolventa Legislatie Contact
Avocati Mediatori Executori Judecatoresti Notari Publici Judecatori Procurori
Știri 12 May 2011, 14:49

Lege nr. 84 din 2010

Parlamentul Romaniei

 

 

 

Lege nr. 84/2010

din 13/05/2010

 

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului

 

Publicat in MOF nr. 323 - 17/05/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17/05/2010

 

Actul a intrat in vigoare la data de 20 mai 2010

 

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116 din 29 decembrie 2009 privind instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1.Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului."

2.La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Daca anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta solutionarea unei cereri de inregistrare in registrul comertului a fost suspendata de judecatorul delegat, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, daca perioada de suspendare a depasit 6 luni, sau la cererea partii, daca acest termen nu s-a implinit."

3.Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.

(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea unei societati comerciale se face de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului."

4.Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat, se solutioneaza de instanta, prin incheiere.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin instanta se intelege tribunalul comercial sau sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului sau ale oricarei persoane interesate de constatarea dizolvarii persoanei juridice, formulate in temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului de radiere a persoanei juridice din registrul comertului, in temeiul dispozitiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.

(5) Societatile comerciale aflate sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in stare de dizolvare sau de lichidare, se radiaza din registrul comertului, prin sentinta pronuntata de instanta.

(6) Cererile prevazute la alin. (1) si alin. (3)-(5) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.

(7) Sentintele instantei pronuntate in solutionarea cererilor de radiere prevazute la alin. (4) si (5) se comunica persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inregistrata persoana juridica."

5.Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat, formulate in temeiul art. 281-2813 din Codul de procedura civila, vor fi solutionate de instanta, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului."

6.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum si competenta de solutionare a cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare apartin instantei.

(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare si inscrisurile in sustinerea acesteia se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 3 zile de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).

(3) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 331-339 din Codul de procedura civila, instanta dispune si inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare.

(4) Cererile prevazute de alin. (1) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului."

7.La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate autorizeaza, prin rezolutie, constituirea societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare."

8.La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul in care solicitantul renunta la solutionarea cererii, prin rezolutie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate va/vor lua act de renuntare."

9.La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza instantei plangerea."

10.La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

"(6) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, fara citare. Instanta poate sa solicite orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.

(7) Hotararea pronuntata in solutionarea plangerii este executorie si este supusa numai recursului."

11.La articolul 7, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Solutionarea cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 se realizeaza pe baza de inscrisuri. La solicitarea expresa a partii sau a reprezentantului acesteia, se organizeaza audienta publica pentru sustinerea si solutionarea cererii.

..............................................................................................

(3) Orice inscrisuri noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii. Ori de cate ori este necesara modificarea inscrisurilor depuse in sustinerea cererii de inregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comertului inscrisurile modificate, cele depuse initial urmand a fi anulate de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori persoanele desemnata/desemnate.

(4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda, prin rezolutie, un termen de amanare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile, la cererea motivata a solicitantului. Termenul de 15 zile se calculeaza fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua in care s-a implinit termenul."

12.La articolul 7, alineatul (7) se abroga.

13.Dupa articolul 7 se introduce un articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:

"Art. 71. - (1) Daca la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate transmite/transmit instantei intregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comertului si cererea de interventie, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(2) Solutionarea cererilor de inregistrare si a cererilor de interventie se face cu citarea partii si a intervenientilor. Instanta se pronunta de urgenta, in conditiile art. 49-56 din Codul de procedura civila.

(3) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (2) este executorie si este supusa numai recursului."

14.La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR        PRESEDINTELE SENATULUI
  ROBERTA ALMA ANASTASE                 MIRCEA-DAN GEOANA
  
  
 

Bucuresti, 13 mai 2010.

Nr. 84.

 

Discutii pe forum
Ultimele 50 de mesaje

 • Consultanta firma in reorganizare judiciara
  Scris de Gabriel-Lubricant la 13 Mar, 12:56
 • dizolvare si lichidare asociatie umanitara
  Scris de magdalena- economist la 26 Oct, 04:27
 • Aflare lichidator
  Scris de la 1 Jun, 17:48
 • Inchidere firma care a avut activitatea suspendata
  Scris de cristian ovidiu la 10 May, 16:07
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rrocambole la 3 Mar, 11:28
 • Radiere ipoteca
  Scris de danielmanolem la 3 Mar, 10:10
 • atragerea raspunderii solidare
  Scris de Gore la 4 Jul, 07:03
 • Societatea la care lucram se afla in reorganizare judiciara
  Scris de gucu la 27 Jul, 17:19
 • Contract de cesiune de parti sociale
  Scris de Utilizator_ella la 24 Jun, 15:12
 • lichidare srl
  Scris de bebe87 la 10 May, 15:44
 • reorganizare judiciară vs. plata salariilor
  Scris de dusterXXX la 15 Apr, 18:05
 • recuperare salarii
  Scris de lucian la 7 Apr, 20:29
 • creanta - faliment
  Scris de Leon Carmen la 19 Feb, 11:46
 • drept de practica lichidator
  Scris de Marius Tudor la 19 Jan, 12:28
 • lichidare SRL.cu 2 asociati
  Scris de IulianSavoiu112 la 28 Aug, 01:17
 • Actiuni la o SC in insolventa care a fost preluata de alta
  Scris de la 16 Aug, 18:54
 • concurs intre creante bugetare si comerciale
  Scris de hanibal la 26 Jun, 21:20
 • societate radiata prejudiciata
  Scris de rocambole la 12 May, 00:31
 • schimbare numar de telefon SOMNEA MARIA MARIANA
  Scris de Andrada Panciu la 11 May, 15:17
 • faliment-inchiderea procedurii
  Scris de rocambole la 26 Apr, 23:49
 • Lichidare srl -d
  Scris de Savoiu Iulian la 10 Mar, 00:48
 • lichidatorul nu a emis decizia de incetare cCIM
  Scris de ihaim la 5 Mar, 21:44
 • Accepta lichidatorul preturi mai mici?
  Scris de ady81 la 21 Nov, 17:38
 • doresc sa devin lichidator judiciar
  Scris de practician in devenire la 12 Nov, 23:50
 • adeverinta sporuri
  Scris de Silviu la 26 Sep, 21:48
 • recuperare drepturi salariale
  Scris de Leon Carmen la 1 Aug, 16:35
 • Participare la licitatie
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:36
 • Post succint in sensul strangerii de clientela
  Scris de Viorela la 26 Jul, 02:34
 • Cesiune parti sociale după deschiderea insolvenței
  Scris de Bibilica012 la 23 Jul, 19:11
 • cesiune de parti sociale in insolventa
  Scris de Bibilica012 la 21 Jul, 22:50
 • De cat la % voturi e nevoie la masa credala?
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:14
 • Solicitare cerere amanare plata bun adjudecat!
  Scris de Adrianmv2 la 27 May, 18:07
 • recuperare salarii restante
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:23
 • neplata salariilor
  Scris de Tony la 2 Apr, 13:15
 • faliment?
  Scris de Iulian Savoiu la 27 Feb, 00:29
 • suspendare srl cu activitate 6 luni
  Scris de IulianS la 27 Feb, 00:12
 • creditor chirografar defavorizat
  Scris de la 20 Feb, 17:56
 • inscriere masa credala
  Scris de danamica la 15 Feb, 12:10
 • insolventa-falimenr raspundere administrator
  Scris de la 27 Nov, 12:33
 • insolventa
  Scris de mihaela tita la 18 Nov, 14:53
 • Arhivare Documente
  Scris de Cojcoru Nicolae la 12 Nov, 10:31
 • insolventa
  Scris de Silviu la 13 Oct, 20:17
 • angajarea raspunderii
  Scris de la 27 Sep, 20:51
 • buna ziua !
  Scris de nanu paul la 19 Sep, 14:04
 • insolventa
  Scris de Cuculis la 19 Sep, 12:52
 • Cum pot afla numele unui administrator judiciar??
  Scris de mviteazu la 2 Sep, 20:10
 • Lichidare socitate de catre mostenitori
  Scris de OanaM2013 la 5 Aug, 12:34
 • procedura insolvenţei
  Scris de la 31 Jul, 15:09
 • Radiere ipoteca fara acordul creditorilor
  Scris de C_A_Coltuc la 2 Jul, 11:08
 • Raspundere administrator SRL
  Scris de matrim la 17 May, 20:42
 • Bunuri aflate in lichidare
  · Hala productie - Curtea de Arges, cu pretul de pornire de 57.000 EUR, 30-01-2022, Curtea de Arges, Argeș · Spatiu industrial, Barlad, cu pretul de pornire de 2.427.184 RON, 11-12-2021, Barlad, Vaslui · Hala - 1.707mp + Teren - 1.574mp, Soimus, cu pretul de pornire de 49.500 RON, 5-11-2021, Soimus, Hunedoara · Constructii + Teren - 18.449mp, Sector 6, cu pretul de pornire de 3.764.042 EUR, 31-10-2021, Sector 6, București
  · Teren intravilan - 6.333mp, Constanta, cu pretul de pornire de 202.268 RON, 29-10-2021, Constanta, Constanța · Spatiu comercial P+E - Bacau, cu pretul de pornire de 196.700 RON, 30-10-2021, Bacau, Bacău · Ferma porcine - Hinova, cu pretul de pornire de 135.000 EUR, 29-01-2022, Hinova, Mehedinți · Ferma agrozootehnica- Tutova, cu pretul de pornire de 915.567 RON, 11-12-2021, Tutova, Vaslui
  Politica de confidentialitate
  Copyright © 2002-2021 SC Avocatura Com SRL